Mediació familiar

La mediació és una tècnica de resolució de conflictes que, mitjançant una tercera persona imparcial i experta s'intenta arribar a una resolució del conflicte plantejat, o bé, arribar a un acord satisfactori per ambdues parts.

Podem dir que la mediació té aspectes semblants a la negociació, en tant que la majoria dels casos ambdós parts no obtindran totes les seves pretensions, però si un objectiu semblant al que s'havien fixat en un primer moment.

La mediació familiar a Catalunya la trobem regulada en la llei 15/2009 de 22 de juliol, mediació en àmbit del dret privat. En aquesta llei es defineix la mediació com,

el suport a la família i com a mètode de resolució de conflictes en els supòsits que recull aquesta Llei, per evitar l'obertura de procediments judicials de caràcter contenciós i posar fi als ja iniciats o reduir el seu abast.

 

La mediació podrà ser gratuïta únicament si les parts poden beneficiar-se d'aquesta assistència de gratuïtat, sinó hauran de pagar uns honoraris en funció de les tarifes corresponents.

Si el conflicte deriva en acord, i aquest es ratifica a presència judicial, una vegada que guanyi fermesa, tindrà l'eficàcia de les resolucions judicials fermes, produint els efectes de cosa jutjada.

Si el conflicte es deriva en acord, però aquest no es ratifica a presència judicial, el document en què es plasmi té la mateixa validesa que qualsevol altre document públic o privat d'obligat compliment entre les parts, sempre que reuneixi els requisits propis del contracte , que determinen la seva validesa, en quant a la capacitat, consentiment, objecte i causa.

En el cas que, els acords es realitzin respecte matèries i persones que mereixin especial protecció, perquè siguin eficaços necessitessin sempre l' aprovació de l'autoritat judicial, com és el cas de menors i incapacitats.

Els acords han de donar prioritat a l’ interès del menor i de les persones incapacitades. Els advocats traslladaran els acords adoptats en la mediació als convenis reguladors o documents corresponents per a ser incorporats en el procés judicial, per a la seva ratificació i aprovació.