Desnonament exprés

La reforma de la llei 19/2009, de 23 de novembre, ha agilitzat el tràmit dels procediments de desnonament.

Els punts a destacar d'aquesta reforma són els següents:

L' arrendador podrà interposar la demanda de desnonament de finca urbana per falta de pagament de les rendes o quantitats degudes a l'arrendador, o per expiració legal o contractual del termini, amb el compromís d'arribar a una transacció amb l'arrendatari.

Aquesta transacció comporta el compromís de condonar a l' arrendatari tot o part del deute i de les costes, amb expressió de la quantitat concreta, condicionant-ho al desallotjament voluntari de la finca dins el termini que s'indiqui per l' arrendador, que no podrà ser inferior al termini de quinze dies des de que es notifica la demanda. Si l'arrendatari no compleix de forma voluntària amb el termini establert en la demanda, s'ha de practicar el llançament en la data prevista en la interlocutòria d'admissió de la demanda.

A efectes de notificació, s'entén com a domicili de l' arrendatari el domicili que aparegui en el padró municipal o el que consti oficialment a altres efectes, el domicili on desenvolupi la seva activitat professional o laboral, si les parts no han acordat en el contracte un domicili per a efectes de comunicació, aquest serà el domicili on es trobi la finca arrendada. En el cas que l'arrendatari sigui una persona jurídica, el domicili és el de qualsevol membre que formi part de la mercantil. Si no es pot localitzar a l'arrendatari en cap d'aquests domicilis, cal procedir a fixar mitjançant edictes la cèdula de citació al tauler d' anuncis de l' Oficina Judicial.

El procediment de desnonament també pot acabar si l' arrendatari, abans de la vista, paga les rendes reclamades en la demanda i les degudes en aquell moment directament a l'arrendador o les diposita en el tribunal o notarialment. No es donarà la suspensió de desnonament, si l' arrendatari hagués enervat el desnonament en una ocasió anterior, ni quan l'arrendador hagués requerit el pagament a l'arrendatari per qualsevol mitjà fefaent, amb almenys, un mes d' antelació a la presentació de la demanda i el pagament s'hagi efectuat abans d'aquesta presentació.

El demandat pot sol·licitar el reconeixement del dret a l'assistència jurídica gratuïta dins dels tres dies següents al de la notificació de demanda. Si la sol·licitud es realitza en un moment posterior no se suspendrà la celebració a judici.

Si es produeix la vista i el demandat no acudeix a ella, es determinarà el llançament abans d'1 mes des de la data de a vista. La sentència condemnatòria de desnonament es notificarà mitjançant edictes fixant còpia de la sentència al tauler d'anuncis de l'Oficina Judicial.

L' arrendatari tindrà dret a reclamar la finca abans de complir el termini de cinc anys de lloguer si ho necessiten els seus pares, fills o ex cònjuge en cas de divorci o separació. Perquè sigui vàlid s' ha de fer constar expressament en el contracte.