Especialitats

Les nostres especialitats en dret

Gestió i actuacions tant judicials com administratives en matèria d'àmbit laboral: acomiadaments, sancions, reclamacions de quantitat laborals, convenis col·lectius, conflictes d'expedients de regulació d'ocupació.
Assessorament en l'atorgament de testament.
Negociació i reclamació entre hereus i legitimaris.
Acceptació i adjudicació d'herències.
Reclamació judicial d'herència i legítimes.
Tramitació i liquidació d'impost de successions.
Constitució de societats, ampliació, reducció, transformació, fusió i escissions, dissolució i liquidació societàries.
Contractació mercantil.
Assessorament d'empreses.
Concurs de creditors.
Reclamacions de quantitat.
Tramitació de denúncies i querelles.
Intervenció en assumptes penals.
Alcoholèmies.
Accidents laborals.
Tramitacions d'incapacitat, emancipacions, tutela.
Donacions
Realització i resolució de contractes d'arrendament tant urbans coms rústics.
Assessorament i redacció de contractes d'arres, paga i senyals i compravendes.
Reclamacions de responsabilitat contra promotors, arquitectes i aparelladors.
Assessorament en Fundacions i Associacions.
Reclamació de responsabilitat civil.
Reclamació d'accions derivades dels contractes de qualsevol tipus.
Assessorament en totes les relacions de parella estable i unions matrimonials.
Redacció i negociació de convenis en la dissolució de les relacions de parella estable i unions matrimonials.
Presentació i tramitació de judicis de separació, divorci, i dissolució de parelles estables.
Adopcions i acolliments.
Reclamació i impugnació de la filiació.
Procediments derivats de la protecció de menors desemparats.
Multes i sancions.
Processos d'estrangeria i nacionalitat.
Urbanisme.
Processos judicials davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
Reclamació patrimonial contra l'Administració.